Dezintegrační technologie pro bioplynové stanice a čistírny odpadních vod
Elektrokinetické nebo mechanické metody dezintegrace pro optimalizaci procesů

Účinná dezintegrační technologie snižuje náklady čistíren odpadních vod a bioplynových stanic a zároveň zlepšuje jejich výsledky. Použitím technologie umožňující rozklad kalu nebo substrátu od společnosti Vogelsang lze optimalizovat výtěžnost bioplynu v čistírnách odpadních vod a bioplynových stanicích. K tomu se přidává snížení spotřeby energie míchadel, čerpadel, dekantérů a dalších komponent. V oblasti odpadních vod vede dezintegrace čistírenského kalu také k menšímu hromadění kalu a menší potřebě flokulantů (polymerů) při odvodňování kalu.

Společnost Vogelsang nabízí následující metody:

  • Elektrokinetická dezintegrace pomocí systému BioCrack: V rámci této elektrokinetické metody prochází médium pólem vysokého napětí, které rozbíjí struktury média.
  • Mechanická dezintegrace pomocí systému DisRuptor: Při této mechanické metodě zmenšují vnější síly velikost částic média a zvětšují jejich povrch. V případě systému DisRuptor je toho dosaženo rozmělněním a rozvlákněním pevných materiálů v médiu.

Dezintegrace a její přínosy

Dezintegrací média dochází k napadení a rozbití jeho částic na jednotlivé fragmenty, k jejich rozvláknění a rozdrcení, čímž vzniká větší povrch. Tím se zvětšuje plocha pro napadení bakteriemi a mikroorganismy, protože se snáze a lépe dostanou k živinám. Při použití pro výrobu plynu v bioplynových stanicích nebo čistírnách odpadních vod zvyšuje tato metoda výtěžnost bioplynu a elektrické energie, a dochází tak k lepšímu rozkladu organických látek v kalu a organické suspenze.

Princip fungování elektrokinetické dezintegrace

Dezintegrace pomocí systému BioCrack usnadňuje bakteriím přístup k živinám v kalu nebo v suspenzi. Zvyšuje také aktivitu enzymů. Čerpadlo dopravuje médium přes ošetřovací komoru elektrokinetického dezintegračního systému. Zde se vytváří vysokonapěťové pole. Jak médium protéká modulem, elektrostatické síly rozbíjejí vločkovité struktury a shluky, jako jsou například agregáty a koloidy tvořené odumřelou organickou hmotou a bakteriemi. Tím se živiny výrazně zpřístupňují fermentačním bakteriím. Zároveň se zvyšuje aktivita enzymů, což vede k lepšímu rozrušování buněk; organická hmota se lépe přeměňuje a rozkládá.

Tento efekt lze zesílit jak při čištění odpadních vod, tak při výrobě bioplynu přidáním mělnicí jednotky před čističku. V kombinaci se separátorem těžkých materiálů, jako je například RotaCut a DebrisCatcher, je systém chráněn také před cizími tělesy, jako jsou kameny a kovové části.

Zpracování pevných materiálů pomocí mechanické dezintegrace

Mechanická dezintegrace substrátů zvětšuje povrch pevného tělesa tím, že zmenšuje velikost jeho částic a zároveň jej rozvlákňuje a drtí. Tím se bakterie snáze dostanou k živinám a urychlí se chemická reakce, což zvyšuje výtěžnost bioplynu.

Pozitivních vedlejších efektů mechanické dezintegrace substrátu pomocí systému DisRuptor je nespočet. V bioplynové stanici nedochází k tvorbě plovoucích vrstev a snižuje se viskozita organické suspenze. To znamená, že míchadla a čerpadla spotřebují méně energie. Výběrem dezintegrační technologie od společnosti Vogelsang mohou zákazníci optimalizovat fungování svých bioplynových stanic a dosáhnout tak vyšších výnosů a nižší spotřeby energie.