Privacyverklaring

Vogelsang GmbH & Co. KG heet u van harte welkom op deze website en dankt u hartelijk voor uw interesse in ons bedrijf en onze nieuwe producten.
De bescherming van persoonsgegevens wordt bij Vogelsang GmbH & Co. KG hoog in het vaandel gedragen. Deze privacyverklaring beschrijft de verwerking van gegevens op onze website, bij het gebruik van onze nieuwsbrief en social media-activiteiten.

Aanbieder en verwerkingsverantwoordelijke conform de wetgeving over gegevensbescherming
Vogelsang GmbH & Co. KG
Harald Vogelsang, Hugo Vogelsang en David Guidez
Holthöge 10–14
49632 Essen/Oldb.
Tel.: +49 54 34 83 0
E-mail: contact@vogelsang.info

Toezichthouder voor gegevensbescherming
Martin Orlowski
EDV-Service Orlowski
Am Hellebach 5,
38312 Börßum
Telefoon: +49 53 34 95 81 15
Telefax: +49 53 34 95 81 17
e-mail: martin@orlowski-edv.de

Stand: 30/06/2021


1. Algemeen

a) Toepassingsgebied
Als gebruiker krijgt u in deze privacyverklaring informatie over welke gegevens de verantwoordelijke aanbieder (hierna “Vogelsang” of “wij” genoemd) over u verzamelt en gebruikt, de omvang van deze gegevens en het doel waarvoor deze worden gebruikt.
Het wettelijke kader voor de gegevensbescherming vormen de Duitse wetgeving over gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)), § 13 van de Duitse wetgeving over telecommunicatie (Telemediengesetz (TMG)) en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

b) Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Vogelsang GmbH & Co. KG houdt het principe van gegevensvermijding aan. Er wordt geprobeerd om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verzamelen.
Persoonsgegevens worden, conform de principes van gegevensvermijding en zuinige omgang met gegevens, slechts zo lang opgeslagen als noodzakelijk of voorgeschreven door de wetgever (wettelijke opslagtermijn). Als voor de verzamelde informatie geen doel meer bestaat of de opslagtermijn afloopt, wissen wij de betreffende gegevens.

c) Recht op informatie
Op schriftelijk verzoek informeert Vogelsang u over de gegevens die over u zijn opgeslagen.

d) Recht op correctie, wissen en blokkeren van gegevens
U hebt te allen tijde het recht om onjuiste persoonsgegevens op verzoek te laten corrigeren, wissen of blokkeren. Dit recht kan in principe gratis worden uitgeoefend en kan eenvoudig via het contactformulier of per e-mail aan [email protected] worden aangevraagd.

e) Herroeping
Bovendien kunt u te allen tijde uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens voor de toekomst herroepen. De persoonsgegevens worden gewist als u uw toestemming voor het opslaan herroept of als het opslaan omwille van andere wettelijke redenen niet toegelaten is. Dit laat gegevens die vereist zijn voor afrekenings- en boekhoudingsdoeleinden of die onderworpen zijn aan de wettelijke bewaringsplicht onverlet.

f) Contactopname
Om contact op te nemen in verband met gegevensbescherming kan de gebruiker de algemene contactgegevens in het impressum of het contactformulier gebruiken.

g) Gebruik van persoonsgegevens en specifiek gebruik
Vogelsang of een door Vogelsang gemachtigde dienstverlener gebruikt uw persoonsgegevens voor de technische administratie van de websites, voor het klantenbeheer, voor enquêtes en voor uw aanvragen aan ons telkens uitsluitend in de daarvoor vereiste omvang of conform de bepalingen over de verwerkingsdoeleinden in het desbetreffende gedeelte van onze websites. Onze medewerkers en de door Vogelsang gemachtigde dienstverleners zijn verplicht tot geheimhouding en tot het aanhouden van de voorschriften van de Duitse wetgeving over gegevensbescherming.
Bovendien worden alle vereiste technische en organisatorische maatregelen voor het aanhouden van de gegevensbescherming gewaarborgd.

h) Veiligheid
Vogelsang treft veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen of onbevoegde openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

i) Reclame
Als u ons persoonsgegevens meedeelt, gebruiken wij deze om u over onze producten en diensten te kunnen informeren en u hierover eventueel vragen te kunnen stellen, voor zover u ons uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden hebt gegeven. Als u weliswaar toestemming hebt gegeven voor dit gebruik, maar in de toekomst geen reclame van Vogelsang meer wilt ontvangen, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. Uw gegevens worden dan dienovereenkomstig gewist of, voor zover deze nog vereist zijn voor afrekenings- of boekhoudingsdoeleinden, geblokkeerd.

Verdere links:
Contacte-mail: contact@vogelsang.info
Contactformulier: https://www.vogelsang.info/nl-nl/contact/vragen/
Impressum: https://www.vogelsang.info/nl-nl/colofon/

2. Gebruik van onze website

a) Opslaan van het IP-adres
Ter verbetering van de vormgeving en werking van onze website worden gegevens over elk bezoek aan de website en het gebruik ervan opgeslagen, onder meer het IP-adres. Het IP-adres wordt bij elk bezoek aan onze website anoniem gemaakt (d.w.z. na het wissen van de laatste 8 bits) en met gegevens over datum en tijd opgeslagen. Deze gegevens worden enkel statistisch geanalyseerd en niet verbonden met persoonsgegevens van de gebruiker.

b) Suggestie van een taalversie
Zodra u het desbetreffende cookie hebt aanvaard, kunnen wij u op basis van uw browsertaal, indien deze is ingesteld, een passende taalversie voorstellen en u daarnaar doorsturen. Daarbij wordt de informatie over de gedetecteerde taalversie opgeslagen, evenals de informatie over de locatie waarnaar de gebruiker is doorgestuurd.

c) Integratie van diensten en inhoud van derde partijen
Naast de aanbieders Cookiebot (3 a)), Google (4), Siteimprove (5), Pardot/Salesforce (6) en Multiview (7) omvat ons online-aanbod onder meer inhoud, diensten en prestaties van andere aanbieders, bijv. de externe programmeercode jQuery van de jQuery Foundation, jquery.org. Om deze gegevens in de browser van de gebruiker te kunnen oproepen en weergeven, is het doorsturen van het IP-adres mogelijk verplicht. De aanbieders (hierna “externe aanbieders” genoemd) kunnen dus het IP-adres van de gebruikers zien.
Ook al proberen wij uitsluitend externe aanbieders te gebruiken die het IP-adres alleen nodig hebben om inhoud te kunnen tonen, hebben wij geen invloed op het al dan niet opslaan van het IP-adres. Deze procedure dient in dat geval onder andere voor statistische doeleinden. Voor zover wij ons bewust zijn van het feit dat het IP-adres wordt opgeslagen, delen wij dit mee aan onze gebruikers.

d) Contactformulier
Wanneer u contact met ons opneemt via een van onze online-formulieren, per e-mail of op een andere manier (bijv. registratie), slaan wij de door u vrijwillig meegedeelde gegevens op, bijv. naam, telefoonnummer of e-mailadres. Deze gebruiken wij om bijv. op uw aanvraag te antwoorden of u bepaalde informatie toe te sturen.
Dit doen wij slechts zo lang wij hiervoor van u toestemming hebben voor dit specifieke doel of wij vanwege een wettelijk voorschrift het recht hebben om deze gegevens te verwerken of te gebruiken. Op de server worden de gegevens, incl. mogelijke bijlagen, een maand na ontvangst van uw aanvraag automatisch gewist.

e) Online-sollicitaties
Voor uw online-sollicitaties via onze tool Softgarden, dient u de volgende privacyverklaring in acht te nemen: https://vogelsang.softgarden.io/de/data-security

f) Social media services - sharing-buttons
Op onze websites gebruiken wij de voor gegevensbescherming veilige plugin “Shariff”. Deze uitbreiding “Shariff” van de specialisten van het computertijdschrift c’t maakt een beter privacybeleid op internet mogelijk en vervangt de gebruikelijke “Share”-buttons van sociale netwerken.

Meer informatie:
https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

g) Serverlogbestanden
De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 onder f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website– voor dit doel moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

3. Cookies op onze website

Voor een probleemloze weergave van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat, bijv. uw pc, tablet of smartphone, worden opgeslagen en door websites worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te doen verlopen.

a) Toestemming met Usercentrics
Deze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw apparaat of voor het gebruik van specifieke technologieën, en om het voorgaande op een gegevensbeschermingsconforme manier te documenteren. De partij die deze technologie aanbiedt is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland, website: https://usercentrics.com/ (hierna "Usercentrics" genoemd).
Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens doorgegeven aan Usercentrics:

 • Uw verklaring(en) van toestemming of uw intrekking van uw verklaring(en) van toestemming
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw apparaat
 • De datum en tijd waarop u onze website bezocht

Bovendien zal Usercentrics een cookie in uw browser opslaan om uw verklaring(en) van toestemming of eventuele herroepingen daarvan te kunnen toewijzen. De gegevens die op deze wijze zijn vastgelegd worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te wissen, de Usercentrics cookie te verwijderen of totdat het doel voor het archiveren van de gegevens niet meer bestaat. Dit doet geen afbreuk aan de verplichte wettelijke bewaartermijnen. Usercentrics gebruikt cookies om de wettelijk verplichte verklaringen van toestemming te verkrijgen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van specifieke technologieën is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) artikel 6, lid 1, punt c.

Gegevensverwerking
Wij hebben met bovengenoemde aanbieder een overeenkomst inzake gegevensverwerking (DPA) gesloten. Dit is een contract dat wordt opgelegd door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

b) Cookie consent management met Cookiebot
Als u onze website voor het eerst bezoekt, krijgt u een zogenoemde cookie consent-banner van Cookiebot (Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken, tel.: + 45 50 333 777, e-mail: [email protected], Bedrijfsregisternr.: DK34624607) te zien, die u informeert over technisch noodzakelijke en andere cookies op onze website.
Technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt voor het ter beschikking stellen van de website en vormen bijgevolg een gerechtvaardigd belang conform art. 6 (1) van de AVG.
De andere cookies, bijv. i.v.m. voorkeuren en statistieken, kunt u afzonderlijk activeren door deze in de banner te selecteren. Als wij niet over uw uitdrukkelijke, actieve toestemming beschikken, blijven deze cookies gedeactiveerd.
Een actuele lijst van de cookies, inclusief een korte toelichting waarvoor deze worden gebruikt, hoelang deze worden opgeslagen en verdere links, vindt u hier: https://www.vogelsang.info/nl-nl/cookieverklaring/
Daar vindt u ook de documentatie over uw toestemming.
Als u instellingen wilt wijzigen, klikt u op “Uw toestemming wijzigen”. De cookie-banner wordt opnieuw geopend, zodat u de instellingen kunt aanpassen. Als alternatief kunt u met de ID op ons cookie-rapport contact met ons opnemen. Wij wissen dan de gegevens op uw verzoek.
Bovendien kunt u in uw browser instellingen uitvoeren i.v.m. cookies. Houd er rekening mee dat het volledig deactiveren van cookies een impact kan hebben op de werking van onze website.

c) Andere cookies
Behalve de afzonderlijk vermelde services Google Analytics en Google Maps (4) en de bovenvermelde herkenning van IP-adres en browsertaal (2 a,b), zijn nog andere cookies noodzakelijk voor technische functies. Daaronder vallen standaardfuncties voor het gebruik van een website (bijv. de scripttaal PHP) of van ons content management-systeem TYPO3 (bijv. voor de weergave in de browser).
Bovendien maken wij gebruik van de aanbieder Cloudfare voor een snelle aflevering van onze website wereldwijd. Hier wordt u als afzonderlijke, maar anonieme gebruiker geregistreerd, opdat u uw veiligheidsinstellingen, bijv. het aanvaarden van cookies, op individueel niveau kunt uitvoeren en opslaan.

Verdere links:
Cloudflare cookie policy: https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/
Meer informatie over Cloudflare-cookies: https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do

4. Google Services

a) Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC („Google“) met hoofdkantoor op het adres 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Voor vragen over de AVG, gegevensbescherming en enkele geselecteerde services is Google Ireland Limited, met hoofdkantoor op het adres Gordon House Barrow St,. Dublin 4, Ierland, verantwoordelijk. Wij hebben met Google een contract afgesloten over opdrachtgegevensverwerking, dat garandeert dat uw gegevens conform de wettelijke voorschriften worden verwerkt.
De cookies van Google verzamelen na uw toestemming informatie over uw gebruik van deze website. Deze gegevens worden in de regel aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen.
Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code „gat._anonymizeIp();“, om een anonieme registratie van IP-adressen (zog. IP-masking) te waarborgen. In dit geval wordt uw IP-adres door Google echter in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte van tevoren afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar afgekort.
In opdracht van Vogelsang zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere met het gebruik van de website verbonden diensten voor Vogelsang uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google verbonden.
Behalve instellingen via onze cookie-banner of afzonderlijke browserinstellingen kunt u de registratie van de door het cookie aangemaakte gegevens in verband met uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onderstaande link naar de Google-opt-out te volgen en de browserplugin te downloaden en te installeren. Daardoor wordt een opt-out-cookie geplaatst, die in de toekomst de registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website verhindert.

b) Google Ads
De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online programma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Ads stelt ons in staat advertenties weer te geven in de zoekmachine van Google of op websites van derden, indien de gebruiker bepaalde zoektermen in Google invoert (keyword targeting). Het is ook mogelijk om gerichte advertenties te plaatsen op basis van de gebruikersgegevens waarover Google beschikt (bijv. locatiegegevens en interesses; targeting van doelgroepen). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door na te gaan welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot respectieve kliks.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij de diensten en producten van de exploitant zo doeltreffend mogelijk aan de man te brengen. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie.

Details zijn hier te vinden: policies.google.com/privacy/frameworks en privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

c) Andere gebruikte Google-services
Naast Google Analytics en Google Ads worden op onze websites nog andere services gebruikt, bijvoorbeeld Google Maps, Google Tag Manager, Google Data Studio, YouTube en Google Web Fonts. Ook hierbij worden geen gegevens verzameld waarmee een specifieke persoon kan worden geïdentificeerd. Er worden alleen anonieme gegevens verzameld om onze website voor u beter te kunnen weergeven.
Voor meer details over de specifieke services of om zich van een van de services te kunnen afmelden zodat uw anonieme gegevens niet meer worden geregistreerd (opt-out), klikt u op de onderstaande links.

d) Google Remarketing
Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De leverancier van deze oplossingen is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikerspatronen op onze website (bijv. klikken op specifieke producten), om een bepaalde reclamedoelgroep aan u toe te wijzen en u vervolgens bijpassende online aanbiedingen te tonen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting). Bovendien is het mogelijk de met Google Remarketing gegenereerde reclamedoelgroepen te koppelen aan apparaatomvattende functies van Google. Dit maakt het mogelijk om op interesses gebaseerde aangepaste reclameboodschappen weer te geven, afhankelijk van uw eerdere gebruik en browsepatronen op een apparaat (bijv. mobiele telefoon) op een manier die op u is afgestemd, evenals op een van uw andere apparaten (bijv. tablet of pc).

Als u een Google-account hebt, hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op Art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij dat de producten van de exploitant zo doeltreffend mogelijk op de markt worden gebracht. Indien om een toestemmingsverklaring is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6(1)(a) AVG; de gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, gelieve het Privacybeleid van Google te raadplegen op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Vorming van doelgroepen met afstemming op klanten

Voor de vorming van doelgroepen maken wij onder meer gebruik van de klantenafstemmingsfunctie van Google Remarketing. Om dit te bereiken, dragen wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Indien de betrokken klanten Google-gebruikers zijn en op hun Google-account zijn ingelogd, worden passende reclameboodschappen binnen het Google-netwerk (bijv. YouTube, Gmail of in een zoekmachine) voor hen weergegeven.

e) Google Conversie-Tracking
Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited 8 / 11 ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met de hulp van Google Conversion Tracking zijn wij in staat te herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft voltooid. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoe vaak op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten met een bepaalde frequentie worden beoordeeld of gekocht. Het doel van deze informatie is om conversiestatistieken op te stellen. Wij leren hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben voltooid. Wij ontvangen geen informatie die ons in staat zou stellen de gebruikers persoonlijk te identificeren. Google maakt als zodanig gebruik van cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Wij gebruiken Google Conversion Tracking op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van de gebruikerspatronen met het oog op de optimalisering van zowel de webpresentatie van de exploitant als de reclame. Indien om een toestemmingsverklaring is verzocht (bijv. met betrekking tot de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) AVG; de gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over Google Conversion Tracking, gelieve het gegevensbeschermingsbeleid van Google te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy?hl=en

f)  Google reCAPTCHA
Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te bepalen of gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. informatie die in een contactformulier wordt ingevoerd) door een menselijke gebruiker of door een geautomatiseerd programma worden verstrekt. Om dit te bepalen, analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoekers aan de hand van een aantal parameters. Deze analyse wordt automatisch gestart zodra de websitebezoeker de site betreedt. Voor deze analyse evalueert reCAPTCHA een verscheidenheid aan gegevens (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de site doorbracht of cursorbewegingen die door de gebruiker werden geïnitieerd). De gegevens die tijdens dergelijke analyses worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

reCAPTCHA analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet op geattendeerd dat er een analyse aan de gang is. De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van Art. 6(1)(f) AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de bescherming van zijn websites tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Indien een desbetreffende verklaring van toestemming is verkregen, worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van artikel 6(1)(a) AVG. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA verwijzen wij u naar de Google Data Privacy Declaration en Terms Of Use onder de volgende links: policies.google.com/privacy en policies.google.com/terms.

 
Verdere links en opt-outmogelijkheden voor Google Services:
Opt-out Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Opt-out Google Services: https://www.google.com/settings/ads?hl=nl
Privacyverklaring Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Algemene Voorwaarden Google: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/
Algemene Voorwaarden Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/use-policy.html
Algemene Voorwaarden Google Data Studio: https://support.google.com/datastudio/answer/7019158?hl=nl
Algemene Voorwaarden YouTube: https://www.youtube.com/t/terms
FAQ Google WebFonts: https://developers.google.com/fonts/faq?hl=nl


5. Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source web analytics dienst Matomo. Matomo maakt gebruik van technologieën die de cross-page herkenning van de gebruiker mogelijk maken voor de analyse van gebruikersgedrag (bijv. cookies of device-fingerprinting). De door Matomo verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.
Met behulp van Matomo zijn wij in staat om gegevens over het gebruik van onze website door de websitebezoekers te verzamelen en te analyseren. Zo kunnen we onder meer nagaan wanneer welke pagina's werden bekeken en uit welke regio zij komen. Wij verzamelen ook diverse logbestanden (bijv. IP-adres, verwijzer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijv. klikken, aankopen enz.).

Het gebruik van deze analysetools is gebaseerd op art. 6 lid 1 onder f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming toestemming is gevraagd (bv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Anonimisering van het IP-adres
Wij gebruiken IP-anonimisering voor de analyse met Matomo. Hierbij wordt uw IP-adres voor de analyse verkort, zodat het niet meer duidelijk aan u toe te wijzen is. 6 / 8

Hosting
Wij hosten Matomo exclusief op onze eigen servers, zodat alle analysegegevens bij ons blijven en niet worden doorgegeven.