Servis, zásobování vodou a likvidace odpadní vody pro autobusy, železnicemi a lodě
Servisní zařízení od společnosti Vogelsang – od čerpacích systémů a čisticích skříní až po online monitoring

Jen v Německu jezdí ročně dálkovými vlaky nebo autobusy z A do B přibližně 150 milionů lidí1. V roce 2015 nastoupilo do vlaků v celé Evropě více než 9 miliard cestujících2. Logistický úspěch stojící za tímto provozem je obrovský – a to včetně zásobování autobusů a vlaků pitnou vodou a likvidace jejich odpadních vod. Kromě zásadních investic do technických zařízení pro zásobování a likvidaci je třeba z hygienických důvodů dodržovat nejrůznější národní a mezinárodní předpisy. Jedná se o přísný regulační rámec, kterému mohou výrobci příslušného vybavení vyhovět pouze díky hlubokým odborným znalostem.

Společnost Vogelsang je hlavním dodavatelem pro velké dopravní společnosti, a proto je v Německu lídrem na trhu v oblasti servisu vlakových vozů s dlouholetými zkušenostmi. Sortiment společnosti Vogelsang zahrnuje nejen systémy pro zásobování vodou, likvidaci odpadní vody a pro čištění interiéru, ale také správu provozních dat a monitorování systému. Nabízíme také odpovídající systémy pro autobusy a lodě.

1 Zdroj: Destatis 2016
2 Zdroj: Dokument Eurostatu „Evolution of rail passenger transport“ (Vývoj osobní železniční dopravy); 2015

Použití v železniční, autobusové a lodní dopravě

V souladu s německými předpisy o pitné vodě není německý Spolkový drážní úřad jediným orgánem, který klade přísné požadavky na materiály použité v systémech. Provozovatelé příslušných veřejných kanalizačních systémů jsou rovněž oprávněni předepisovat vlastnosti odpadních vod přiváděných do jejich kanalizačního systému.

Na mezinárodní úrovni je třeba brát v úvahu také specifikace rozhraní systémů pro doplňování pitné a užitkové vody. Mezinárodní železniční unie (UIC) ve své brožuře č. 563 rovněž stanovuje konkrétní opatření pro hygienické a čisticí systémy v osobních železničních vozech.

Flexibilita a funkčnost jsou nepostradatelné vlastnosti technických systémů, které přispívají k jednoduchému a spolehlivému podtlakovému odsávání fekálií a odpadních vod z vozů pro přepravu pasažérů do centrálního kanalizačního systému železniční stanice nebo stanice údržby. Výkonná čerpadla a uživatelsky přívětivé stacionární a mobilní systémy zásobování a likvidace odpadu na nástupištích nyní zajišťují jak větší čistotu na toaletách, tak mnohem kratší zastávky vlaků. Nádrže na odpadní vodu a fekálie v osobních vlacích lze také vypouštět téměř kdekoli.

Přečerpávací stanice s podtlakovými čerpadly jako centrální čerpací jednotka

Vzhledem k tomu, že musí být toalety ve vlacích k dispozici nepřetržitě, hraje u systémů s více stanicemi důležitou roli spolehlivost čerpadla. Srdcem každého systému jsou čerpadla s rotačními písty Vogelsang vyvinutá speciálně pro viskózní média znečištěná cizími tělesy, které se v tomto odvětví osvědčují již desítky let v podobě podtlakové čerpací stanice VacUnit . Jedná se o kompaktní, vysoce výkonný systém odsávání s jedním nebo dvěma čerpadly s mimořádně snadnou údržbou.

Stacionární systémy zásobování a likvidace odpadu v železničních stanicích

Aby byla likvidace odpadních vod a doplňování pitné vody co nejefektivnější, jsou na mnoha železničních nástupištích po celém světě instalovány T-systémy. Jsou napojeny na centrální zásobovací systém a systém likvidace a umožňují rychlý přístup k přípojkám na vozidlech. T-systémy také řeší problémy s prostorem a bezpečností na vedlejších kolejích. Speciální konstrukce umožňuje dodržet bezpečnostní rozestupy a zachovat volné přístupové cesty.

Zvláště kompaktní jednotky TUnit od společnosti Vogelsang jsou navíc vybaveny automatickým systémem zatahování hadic, což usnadňuje práci servisnímu personálu. Tento systém pro manipulaci s hadicemi zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti na pracovišti, protože v místech, kde se pohybují lidé, již neleží žádné hadice. Práci usnadňují také sofistikované doplňky, jako je například integrovaná automatická deaktivace. Řadu doplňují jednotky TUnit určené výhradně pro doplňování pitné vody.

Volba systému zásobování a systému pro likvidaci odpadu vždy závisí na místě použití: Je systém instalován venku nebo uvnitř budovy? Kromě jednotek TUnit od společnosti Vogelsang poskytují skříně pro zásobování a likvidaci odpadu a systémy navíjecích bubnů další možnosti pro efektivní a jednoduchou likvidaci odpadních vod a plnění pitnou vodou pro osobní vlaky.

Při likvidaci odpadních vod a zásobování pitnou vodou je třeba dodržovat hygienické požadavky. Například zařízení pro zásobování a likvidaci odpadu musí být vždy fyzicky oddělena. Předpisy, jako je například německý BGI, dokonce upravují způsob zacházení s hadicemi na pitnou vodu.

Z hygienických důvodů musí být spojení mezi odsávacím systémem a konektorem nádrže toalety ve vlaku kvalitně konstruováno, aby se zabránilo znečištění při odpojování. Aby se předešlo nesprávnému použití a s tím spojeným hygienickým problémům (například znečištění), je proto pro systémy likvidace odpadu od společnosti Vogelsang k dispozici jako volitelné příslušenství nekapající sací spojka EasyConnect.

Mobilní řešení pro zásobování a likvidaci odpadu nezávislá na místě použití

V místech, kde nelze instalovat stacionární systémy pro likvidaci odpadních vod, jsou dobrým způsobem, jak vytvořit hospodárné pracovní postupy, mobilní alternativy. Výběr typu vozu pro likvidaci odpadu závisí na rozsahu prováděných prací a také na prostoru, který je k dispozici. Zmenšený prostor pracovních a dopravních cest v důsledku přítomnosti technického vybavení může omezovat výběr dostupných možností a stávající pracovní plošiny mohou zároveň omezovat vertikální průchodnost.

Výběr účinné technologie čerpadla je proto zásadní, protože ne každá technologie je vhodná pro mobilní použití. Čerpadla s rotačními písty od společnosti Vogelsang jsou kompaktní, samonasávací a obousměrná. V rámci těchto použití nabízejí z hlediska praktičnosti a mobility jednoznačné výhody. I jednoduchá verze namontovaná na ručním vozíku umožňuje flexibilní a hygienické odsávání odpadních vod a jejich přečerpání do kanalizace. Samohybné vozy pro likvidaci odpadu zaujmou vynikajícím poměrem přepravní kapacity a velikosti. U elektrických plošinových vozíků, které jsou obvykle napájeny z baterií, sází společnost Vogelsang výhradně na spolupráci s uznávanými výrobci, aby byl zajištěn dlouhodobý bezporuchový provoz.

Speciální systémy pro bioreaktorové toalety

Vlakové toalety vybavené bioreaktorem pro čištění odpadních vod je třeba v pravidelných intervalech čistit, aby byl zajištěn jejich dlouhodobý provoz. Systémy pro likvidaci odpadu vyvinuté speciálně pro tyto toaletní systémy by měly být vybaveny kromě běžného čerpadla také mělnicí technologií a vysokotlakým splachovacím čerpadlem, aby bylo možné spolehlivě odstranit biologický kal. Také proto, že bioreaktorové toalety nejsou všechny konstruovány stejným způsobem, existují různé normy a požadavky na jednotky pro likvidaci odpadu. Stacionární nebo mobilní plně automatické řešení BioUnit od společnosti Vogelsang lze proto navrhnout a zkonstruovat přesně podle požadavků zákazníka.

Velké železniční stanice mají nespočet technických systémů, které ovlivňují hospodárnost a spolehlivost provozu. Toho však mohou dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou ve stejné míře připraveny k použití, zařízení jsou dokonale sladěna a organizace času je u nich optimální. Spolehlivý monitoring je nutný jak pro udržení co nejdelších provozních časů systému, tak i pro přesnou evidenci kolejové dopravy na vjezdech a výjezdech ze stanic a ve stanicích obsluhy a údržby.

Online monitoring provozních hlášení a problémů v souvislosti se systémy

Vysoce kompatibilní webové řídicí aplikace, jako je například chybový portál VEBSys, umožňují přístup k provozním údajům všech systémů připojených k programu odkudkoli. Tento portál dokumentuje nejen stav zařízení Vogelsang, jako je vakuová čerpací stanice VacUnit, TUnit T-system a čisticí skříň CleanUnit, ale může zobrazovat i data z jiných systémů. Díky tomu je zajištěna jejich připravenost k provozu a portál lze rovněž využít i pro řízení kvality.

Identifikace železničních vozů a určení jejich polohy

Vzhledem k tomu, že železniční vozy v EU jsou označeny specifickým číslem UIC, lze je spolehlivě lokalizovat pomocí příslušných kamerových systémů – se systémem UICScan od společnosti Vogelsang to lze provádět i za jízdy vlaků. Kromě čísla vozidla, data a času zaznamenávají sloupky umístěné na nástupišti také rychlost, kterou se vlak pohybuje. Data se přenášejí buď do systému VEBSys od společnosti Vogelsang, nebo do jiného předinstalovaného online záznamového systému. Na samotných vozech nejsou nutné žádné konstrukční změny.

Meziměstská autobusová doprava čelí z hlediska hygieny stejným výzvám jako osobní vlaková doprava. Profesionální a hygienická likvidace odpadních vod nebo nádrží na fekálie není všude samozřejmostí, a to i kvůli přetrvávajícímu nedostatku infrastruktury, která nezvládá narůstající provoz meziměstských autobusů. Na mnoha místech jsou zařízení pro zásobování a likvidaci odpadu stále velmi často pouze ve formě provizorních řešení, jako jsou například jednoduché odtokové rošty. Autobus najede na rošt a odpadní voda se přes něj vylije ven. Pevný materiál a papír obsažené ve vodě často zůstávají na roštu přichyceny. Pokud řidič autobusu na zastávce nenalezne zařízení pro zásobování a likvidaci odpadních vod, musí toaletu uzavřít, což má za následek nespokojenost cestujících.

Autobusová nádraží, depa, servisní stanice a odpočívadla, které chtějí sloužit i v budoucnosti, by se proto měly přizpůsobit novým podmínkám. Měly by ve zvýšené míře volit odsávací stanice a stanice pro plnění pitnou vodou, které mohou řidiči autobusů využít například k vyprázdnění nádrží svých autobusů a doplnění pitné vody během plnění palivové nádrže. Tato zařízení pro doplnění zásob a likvidaci odpadu by měla být vybavena mobilními nebo stacionárními systémy v závislosti na velikosti stanice a intenzitě provozu. Stanice RoadPump Plus vyvinuté společností Vogelsang speciálně pro veřejně přístupné oblasti nabízejí funkční dvojí řešení pro hygienické plnění pitnou vodou a likvidaci odpadních vod. Nejenže splňují hygienické požadavky, ale díky jednoduchému a rychlému ovládání systémů také snižují pracovní zátěž řidičů autobusů a autobusových společností. Cestující jsou spokojeni a přináší to užitek i provozovatelům stanic: Kromě dodatečných příjmů z poplatků za služby znamená více autobusů v jejich zařízení také více zákazníků v jejich restauraci nebo nádražní prodejně.

Pro profesionální úklid jsou vyžadovány různé druhy potřeb – čisticí prostředky a zařízení, teplá a studená voda a možnost ekologické likvidace šedé vody. Aby se minimalizoval čas a pracnost čištění interiéru vozidla, musí být čisticí prostředky a související zařízení k dispozici uživatelům na snadno přístupných a strategických místech.

Právě proto vyvinula společnost Vogelsang své čisticí skříně. Jednotky CleanUnit vyrobené převážně z vysoce kvalitní nerezové oceli odolné proti povětrnostním vlivům, jsou obzvláště robustní a odolné. Kromě standardních funkcí, jako je automatické dávkování čisticích prostředků, lze čisticí skříně podle potřeby vybavit i speciálními doplňky, jako jsou oční sprchy a lékárničky.

Každý, kdo se plaví po jezerech a oceánech na plachetnicích a motorových člunech, zná a oceňuje krásu přírody. Tento způsob vodní rekreace je stále populárnější, což vyvolává poptávku po hygienických a jednoduchých systémech likvidace odpadních vod. Důvodem nejsou jen stále přísnější požadavky pro přístavy s kotvišti pro jachty a čluny, pokud jde o likvidaci fekálií a odpadních vod, ale roste i ekologické povědomí kapitánů. Místo prostého vyprazdňování nádrží na odpadní vodu do jezera nebo moře jsou důležitým kritériem pro náročné majitele lodí při výběru přístavu stanice pro likvidaci odpadu, které by měly být profesionální a zároveň by mělo být snadné je obsluhovat.

V závislosti na lokalitě, velikosti přístavu a počtu kotvišť si provozovatelé přístavů kladou několik otázek: Jaká musí být kapacita stanice pro likvidaci odpadu? Postačí stacionární čerpadlo, nebo je třeba mobilní varianta? A kdo bude za tuto službu platit?

Vysoce výkonné modely se zaměřením na spotřebitele, jako je například PierPumpby od společnosti Vogelsang, se snadno ovládají a na přání umožňují také přečerpávání vody z podpalubí nebo černé vody přímo do kanalizačního systému. Díky integrovanému čerpadlu s rotačními písty není systém PierPump náchylný k poškození cizími tělesy, takže se proces odsávání nezastaví, pokud odpadní voda obsahuje cizí materiál. Nádrže s odpadní vodou jsou odsáty ve velmi krátkém čase a plavba může pokračovat.

Kontaktujte nás pro další informace